Praktijkassessment als instrument voor personeelsbeleid

Een praktijkassessment, zoals Edquality dat gebruikt, is een instrument om duidelijkheid te krijgen over welke, in het onderwijs vereiste, competenties een kandidaat beschikt. Door de opzet en werkwijze geeft het instrument houvast bij het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Als gevolg van het inzicht dat de kwaliteit van het onderwijs voor een zeer belangrijk deel wordt gevormd door de kwaliteit van de leerkracht en onder invloed van de eisen die de wet Beroepen In het Onderwijs (BIO) aan scholen stelt, is er een toenemende behoefte om planmatig inzicht te krijgen in de kwaliteiten van leerkrachten.
De waarde van het instrument ligt in de tweezijdigheid. Enerzijds is er hoge mate van betrokkenheid van de professional zelf. De kandidaat reflecteert m.b.v. een portfolio planmatig op eigen opleidingen en ervaringen én op eigen handelen in de praktijk van het primaire proces. Anderzijds ontstaat door de dialoog met en de feedback van de praktijkassessoren een externe toetsing van het eigen oordeel.

Het portfolio neemt de competenties zoals geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) als uitgangspunt. Desgewenst kunnen er in het portfolio door school en/of schoolbestuur geformuleerde eigen accenten in de competenties worden opgenomen.
Naast het beschouwen van de competenties, reflecteert de kandidaat op de keuze en motivatie voor en in het beroep en op de sleutelervaringen in de loopbaan. Ook voegt de kandidaat een C.V. toe.

Naast het maken van een portfolio bestaat een praktijkassessment uit de volgende componenten:
Een interview naar aanleiding van de zelfanalyse. Dit gesprek heeft het karakter van een criterium gericht interview en duurt één uur.
Vervolgens geeft de kandidaat een op papier voorbereide les naar eigen keuze van drie kwartier. Deze les wordt geobserveerd door de assessoren.
De kandidaat krijgt de gelegenheid zelf te reflecteren op de gegeven les (15 minuten). Hiervoor is een reflectieformulier ontwikkeld. Daarna vindt een reflectiegesprek plaats. Dit gesprek duurt drie kwartier. Dit gesprek geeft ook gelegenheid om punten uit het interview nader te verkennen als de lesobservaties hiertoe aanleiding geven.

Van het praktijkassessment wordt een rapportage gemaakt. De rapportage sluit af met adviezen m.b.t. de ontwikkeling van de kandidaat.
Zowel de kandidaat als de opdrachtgever ontvangen de rapportage. Voorafgaand aan de definitieve versie van het rapport krijgt de kandidaat de gelegenheid te reageren op de conceptrapportage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ankie Moerkamp via ons kantoor (020-6353160).