Projectmanagement

Projectmanagement is een vorm van tijdelijk management. Wij noemen het hier apart, omdat we van mening zijn, dat projectmanagement een vak is. Het vergt specialistische inhoudelijke kennis om een afgesproken resultaat te behalen en die hebben we in de meeste gevallen in huis. Maar veel vaker nog geven proceservaring en procesdeskundigheid de doorslag bij het behalen van de gestelde doelen. En die hebben we altijd in huis!

Onze mensen functioneren regelmatig als projectleider. In projecten gaat het om het behalen van concrete resultaten in een van tevoren afgesproken tijdsbestek. Soms is het doorvoeren van een reorganisatie aan de orde, soms het ontwikkelen of implementeren van nieuwe regelgeving of nieuw beleid. Ook kan het gaan om concrete zaken zoals het realiseren van huisvesting voor een onderwijsinstelling. Recent zijn we bijvoorbeeld als projectleider in het onderwijs betrokken geweest bij de ontwikkeling van brede scholen, de verzelfstandiging van schoolbesturen, fusies tussen scholen, grootschalige uitbreiding van de onderwijshuisvesting voor jongeren met gedragsproblemen en de ontwikkeling van Passend Onderwijs in verschillende regio’s. Voor de overheid leidden wij reorganisaties en begeleidden wij de totstandkoming van complexe convenanten en nota’s.